Disclaimer

TOEPASSELIJKHEID DISCLAIMER

Door deze website/-winkel te bezoeken en/of kennis te nemen van de op/in (of via) deze website/-winkel aangeboden informatie, stemt de gebruiker van de website/-winkel in met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Deze disclaimer is van toepassing op de gehele inhoud van de website/-winkel en is van toepassing op een ieder die de website/-winkel bezoekt en/of kennis neemt van de op/in (of via) deze website/-winkel aangeboden informatie.

 

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Wij, GPR Joure, besteden de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling, inhoud, toegankelijkheid, compleetheid, correctheid, betrouwbaarheid en actualiteit van (de informatie op/in) de website/-winkel. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat (de informatie op/in) de website/-winkel juist en/of volledig en/of toegankelijk en/of actueel is.

Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van een gebruiker en/of derden als gevolg van het gebruik van (de informatie, gegevens, adviezen, ideeën, enzovoort op/in) de website/-winkel, dan wel onjuistheden en/of onvolledigheden in deze informatie, dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om (informatie op/in) de website/-winkel te raadplegen. Hetzelfde geldt voor schade die is of wordt of kan worden veroorzaakt doordat informatie niet actueel c.q. verouderd is en voor schade veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet. Voormelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden voor alle mogelijke schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik van (de informatie op/in) de website/-winkel. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor kennelijke programmeer- en/of typefouten, onder andere in de prijzen en informatie over de aangeboden producten, waarvan de bezoeker van de website/-winkel weet, dan wel zou kunnen weten dan wel zou kunnen vermoeden dat het om een kennelijke programmeer- en/of typefout gaat.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten omtrent (de informatie op/in) de website/-winkel, waaronder de rechten van intellectueel eigendom, berusten bij GPR Joure. Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van GPR Joure is het niet toegestaan om (de informatie op) deze website, of enig gedeelte daarvan, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken, of over te dragen.

 

WIJZIGINGEN

GPR Joure behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar website en deze disclaimer, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, al dan niet gedeeltelijk, te wijzigen of verwijderen.