Algemene Voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking GPR Joure en alle handelingen die werden of worden uitgevoerd en/of gedaan en/of gelaten, door ons en/of (door ons) ingeschakelde derden.

  2. Als u een gerepareerd artikel wilt (laten) ophalen, dan dient de bijbehorende reparatiebon te worden ingeleverd. Zonder de betreffende bon kan teruggave worden geweigerd.

  3. GPR Joure kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het defect- en/of kwijtraken van (onderdelen van) bij ons ingeleverde apparatuur en/of artikelen en/of accessoires.

  4. Op door ons uit serviceoverwegingen gedane en/of nog te verrichten handelingen, al dan niet (deels) betaald, wordt geen garantie gegeven.

  5. Indien u een reparatieopdracht aan ons verstrekt kunnen wij 50% aanbetaling vragen. Voor speciaal voor u bestelde en/of samengestelde artikelen kan 100% vooruitbetaling worden gevraagd. Speciaal voor u bestelde artikelen kunnen niet worden teruggenomen, behoudens wegens afhandeling garantie.

  6. U dient uw ter diagnose en/of reparatie aangeboden appara(a)t(en) (al dan niet gerepareerd) bínnen 3 maanden nadat u van ons bericht heeft gekregen weer op te (laten) halen. Na deze termijn van 3 maanden doet u automatisch en stilzwijgend afstand van uw eigendomsrecht. U doneert daarmee het apparaat / de apparaten aan GPR Joure en daardoor wordt het artikel automatisch eigendom van GPR Joure.

  7. Op door ons geleverde nieuwe artikelen geven wij de standaard fabrieks-/dealergarantie, op de door ons uitgevoerde reparaties geven wij 1 maand garantie.

  8. De klant is en blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor het (laten) maken van een back-up van zijn/haar gegevens. GPR kan op verzoek van de klant een back-up maken (hier kunnen kosten aan verbonden zijn), maar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van data en/of apparatuur.